Cirkusproduktion för Borås Stadsteater och turné med Riksteatern 2023/2024

Borås Stadsteater, Riksteatern och Cirkus i Väst söker nu er med en konstnärlig idé för en familjeproduktion inom samtida cirkus. Föreställningen kommer att produceras på Borås Stadsteater. Efter spelperiod i Borås följer en turné med Riksteatern.

Det finns sedan goda möjligheter för gruppen/artistkonstellationen att ta produktionen vidare för turné om vilja finns.

Föreställningen är en samproduktion mellan Borås stadsteater, Riksteatern och Cirkus i Väst. Genom denna utlysning vill vi stödja och främja den konstnärliga utvecklingen av samtida cirkus nationellt och i regionen och att göra konstformen tillgänglig för fler människor i hela landet.

Cirkus i Väst är ett regionalt projekt som verkar för möjligheterna att uppleva och utöva samtida cirkus där Borås Stadsteater varit en part sedan starten 2019. Sedan 2021 har Riksteatern ett nationellt cirkusuppdrag att utveckla den samtida cirkusen. I och med denna utlysning skapar alla tre parter tillsammans produktionsmöjlighet för en cirkusproduktion.

VAD VI SÖKER

Du/ni som söker ska vara en konstnärlig konstellation med en tydlig idé till en familjeproduktion. Du kanske är cirkusregissör med en idé om vilka artister du vill jobba med. Eller kanske är ni en grupp artister som redan arbetar eller skulle vilja arbeta tillsammans.

Ni har:

 • Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att skapa större och/eller mindre verk.
 • En idé med konstnärlig höjd och hög cirkusteknisk nivå.
 • Möjlighet att medverka under hela den givna perioden (september 2023-maj 2024, se specifikationer nedan).

Föreställningen ska när den är klar:

 • Vara för hela familjen, dock inte specifikt riktad till barn.
 • Vara möjlig att rigga, spela och riggas ner under samma dag.
 • Ha ett turnéformat med en spelyta på max 7 m bredd, 6 m djup, 6 m i takhöjd.
 • Ha upp till max 5 artister på turné.
 • Hålla en hög konstnärlig och cirkusteknisk nivå.

VAD NI FÅR

Stöd från organisationernas produktionsledningar, marknadsavdelningar och turnéerfarenheter:

 • Samarbetsparternas resurser; budget, personal och spelplatsnätverk utifrån given ram.
 • Möjlighet till en residensperiod på 2 veckor på Stora Teatern i Göteborg, juni 2022.*
 • Möjlighet till en residensperiod på 2 veckor på Riksteatern i Hallunda, Stockholm, 24
  september – 9 oktober 2022 eller 2 veckor under perioden 11 mars-30 april 2023. *
 • Möjlighet till en residensperiod på 2 veckor på Borås Stadsteaters, 22 maj – 4 juni 2023.*
  *** Max 3 x 2 veckor residens innan rep-period.
 • 6 veckors repetitionstid på Borås Stadsteater 23 oktober – 2 december 2023 (premiär 2
  december).
 • 5 veckors spelperiod på Borås Stadsteater t.o.m. 13 januari (3–4 föreställningar/vecka).
 • Turné med Riksteatern våren 2024 (preliminär turnéperiod 25 jan-31 mars 2024).
 • Teknisk personal under spelperiod och turné.

ANSÖKAN

Ansök genom att fylla i ett formulär senast den 27 februari

Ansök genom att fylla i formuläret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I formuläret skall ni besvara nedanstående frågor. Det går även bra att skicka en presentationsvideo, men tänk då på att få med samma rubriker som nedan.

 • Namn:
 • Adress:
 • E-postadress:
 • Telefonnummer:
 • Webbsida:
 • Tema/intention med föreställningsidén:
 • Presentation av dig/er, med bakgrund och erfarenheter:
 • Kort idébeskrivning (max 100 ord):
 • Längre beskrivning av föreställningsidén (max 2 sidor):
 • Länkar till filmat material (presentation, gammalt eller nytt material osv):
 • Länkar till annat material som är av intresse:
 • Bekräfta spelperiod:
 • Bekräfta rep-period:
 • Om ni är intresserade av residensperiod/er (max 3):

Urvalet görs av representanter från Borås stadsteater, Riksteatern och Cirkus i Väst. Senast den 29 april 2022 kommer vi att ge besked om vilket förslag som går vidare till produktion.

FRÅGOR?

Kontakta Sara Ellström, projektledare för Cirkus i Väst:
sara.ellstrom@storateatern.se

In english

OPEN CALL

Circus production for Borås Stadsteater and tour with Riksteatern 2023/24

Borås Stadsteater, Riksteatern and Cirkus i Väst are looking for someone with an artistic idea for a family production within contemporary circus. The performance will be produced at Borås Stadsteater. After this, the production will go on tour with Riksteatern in Sweden.

In December 2023, Borås Stadsteater will be presenting the premiere of a new circus production targeting family audiences. This Open Call is also an opportunity for the group / artist constellation to take ownership of the production once this project is over and continue touring if this would be of interest.

With this Open Call, Borås Stadsteater, Cirkus i Väst and Riksteatern aim to support the development of the Swedish circus field by creating a production opportunity. Cirkus i Väst is a regional project where Borås Stadsteater has been a partner since the start in 2019. The project works to increase opportunities to experience and practice contemporary circus. Since 2021, Riksteatern has a national circus assignment to further develop contemporary circus in Sweden.

WHAT WE ARE LOOKING FOR

An artistic constellation (can consist of circus artists and a circus director or just artists) with a clear idea of a production targeting family audiences, that has documented knowledge of and experience in creating larger and / or smaller works, and are available during the given time period.

The performance must:

 • Target families as the main audience, however, not specifically children;
 • Be possible to rig, play and rig down the same day;
 • Have a tour format where the stage needs to be a maximum of 7 m wide, 6 m deep, 6 m ceiling height;
 • Have up to a maximum of 5 artists on tour; and
 • Maintain a high artistic and circus technical level.

AT YOUR DISPOSAL

The performance is a co-production between Borås Stadsteater, Riksteatern and Cirkus i Väst and will receive support from the organizations' production managements, marketing departments, and touring experiences.

 • The partners' resources, budget, staff and venue network based on a given framework;
 • A Lab / Residence period of 2 weeks at Stora Teatern in Gothenburg, June 2022;
 • A lab / residence period of 2 weeks at Riksteatern in Hallunda, Stockholm, September 24 - October 9, 2022 (or in the spring of 2023);
 • A lab / residence period of 2 weeks at Borås Stadsteater, May 22 - June 4, 2023;
 • 6 weeks rehearsal time at Borås Stadsteater, October 23 – December 2, (premiere December 2);
 • Playing period 5 weeks at Borås Stadsteater until January 13, (3-4 hours / week);
 • Tour with Riksteatern in the spring of 2024 (Feb-May) after a performance period at Borås Stadsteater; and
 • Technical staff during the all-period at Borås Stadsteater and the tour with Riksteatern.

APPLICATION

By filling in a form no later than February 27.

Apply by filling in the form. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

In the form, you must answer the questions below. It is also possible to send a presentation video, including all the deadlines below.

 • Name:
 • Address:
 • Email:
 • Phone number:
 • Web page:
 • Vision:
 • Presentation of you, with background and experiences:
 • Short idea description (maximum 100 words):
 • Longer description of the performance idea (2 pages maximum):
 • Links to filmed material (Presentation, old or new material, etc.):
 • Links to other material of interest:
 • Confirm playing period.
 • Confirm rehearsal period.
 • Confirm if you are interested in residence period/s (maximum 3 periods):

The selection is made by representatives from Borås Stadsteater, Riksteatern, and Cirkus i Väst and will be announced no later than April 29.

QUESTIONS?

Please contact Sara Ellström, project manager for Cirkus i Väst:
sara.ellstrom@storateatern.se